• Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie.

    Data publikacji strony internetowej: 2015-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09.

    Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     

    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    • Dla informacji brak właściwej relacji,
    • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
    • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
    • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem.
    • Strona internetowa wyświetla ważne komunikaty, na które nie są odczytywane przez technologie asystujące.

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-12. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. 

    Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
    2022-03-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Michałowski, grzegorz.michalowski@zpo- terpentyna.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Liczba wejść do budynku szkolnego -1 wejście główne i 1  wejście boczne, zainstalowany monitoring wizyjny przed wejściem głównym. Budynek 3 kondygnacyjny parter, piętro I i piętro II. Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym podjazd dla osób niepełnosprawnych.
    2. Budynek przedszkola – parterowy,  monitoring, kamery zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta również dostosowana do osób niepełnosprawnych. Na parkingu miejsce parkingowe wyznaczone dla  osób niepełnosprawnych.
    3. Schody posiadają spoczniki, brak wind.
    4. Pochylnia do budynku przedszkola zgodna z przepisami warunków technicznych, pochylnia do budynku szkoły dodatkowo zabezpieczona barierkami. Do budynku sali gimnastycznej prowadzi bezpośredni chodnik do wejścia głównego. W pomieszczeniach hali sportowej toaleta dla osób niepełnosprawnych.
    5. Jedno miejsce parkingowe, wyznaczone na parkingu przy przedszkolu.
    6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Nie jest uregulowane
    7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć: Nie ma osoby przeszkolonej z języka migowego.

    Aplikacje mobilne

    Brak aplikacji mobilnych.