• Regulamin Stołówki Szkolnej

   • REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

                        Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie

     

    PODSTAWA PRAWNA:

    Art.106, 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U.2021.0.1082) 

    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie Żywności i żywienia (Dz.U.2015r, poz.35ze zm.)

     

    1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
    2. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
    3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

    - dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

    - uczniowie

    - pracownicy zatrudnieni w szkole                                          

    1. Zgłoszenia uczniów na obiady dokonuje się na podstawie ,,Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej’’, którą wypełniają rodzice dziecka
     i składają w sekretariacie szkoły w pierwszym tygodniu września.( zał. nr 1).
    1. OPŁATY
     1. Opłatę za obiady należy uiszczać   do 10-tego każdego miesiąca.
     2. Wpłaty dokonujemy na konto: 64 8717 1019 2004 4000 1467 0002
     3. Korzystanie z posiłku, o którym mowa jest dobrowolne i odpłatne
     4. Cena posiłku w przeliczeniu miesięcznym uzależniona jest od liczby dni roboczych w danym miesiącu, pomnożona przez obowiązującą stawkę żywieniową.
     5. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa Dyrektor Szkoły
      w uzgodnieniu z intendentką oraz organem prowadzącym. Przy ustalaniu dziennej stawki żywieniowej bierze się pod uwagę: obowiązujące przepisy prawa, normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci oraz poziom cen artykułów spożywczych.
     6. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w w/w terminie, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, które mogą skutkować skreśleniem z listy.
     7. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z tygodniowym wyprzedzeniem.
    2. ZWROTY ZA OBIADY:
     1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
     2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły telefonicznie lub osobiście z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedniego lub w dniu nieobecności w godz.   7.00 - do 7.30. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiącu.
     3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
     4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni.
     5. Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.
     6. Całkowitą rezygnację z obiadów można zgłosić w każdym dniu miesiąca
    3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
     1. ​​​​​​​Wydawanie posiłków odbywa się od godz. 11.00 do 13.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
     2. Zasady bezpieczeństwa i higieny:
      1. na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek oraz osoby sprawujące opiekę nad uczniami.
      2. wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek, uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i plecaków,
      3. w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez przepychania się,
      4. w trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań,
      5. po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
     3. O wszystkich    sprawach     związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor.

     

     

    Terpentyna, 14.09.2022 r.                                                                Dyrektor ZPO w Terpentynie

    Anna Kazanowska