Archive for Author zpo_admin

Korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych w czasie wakacji!

Załącznik do  Zarządzenia Nr 6/2022
Dyrektora ZPO w Terpentynie
z dnia 28.06.2022r.

Regulamin
dla  osób korzystających
z obiektów sportowo – rekreacyjnych
ZPO w Terpentynie
w okresie wakacji letnich i poza godzinami zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. Korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych ZPO w Terpentynie (boiska szkolnego, kortów, placu zabaw i altan rekreacyjnych przy szkole w Dzierzkowicach Woli, boiska sportowego
  w Terpentynie oraz placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym
  w Terpentynie
  ) w przypadku osób niepełnoletnich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych sprawujących opiekę prawną nad dziećmi korzystającymi z obiektów i na wyłączną odpowiedzialność osoby korzystającej.
 2. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających w tym czasie z obiektów sportowo – rekreacyjnych.
 3. Korzystający z w/w obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone
 4. Obiekty mogą byś wykorzystywane jedynie do celów, do jakich zostały przeznaczone.
 5. W trakcie korzystania z w/w obiektów zabrania się:
  a) wprowadzania psów i innych zwierząt;
  b) przechodzenia przez ogrodzenie szkoły;
  c) niszczenia majątku szkoły;
  d) zaśmiecania terenu;
  e) wspinania się po bramkach i ogrodzeniach;
  f) niszczenia zieleni i ławek;
  g) przenoszenia ławek w inne miejsca;
  h) jazdy po terenie przyszkolnym pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem parkingu);
  i) używania wulgarnego słownictwa;
  j) palenia wyrobów tytoniowych;
  k) spożywania i przebywania pod wpływem środków odurzających;
  l) spożywania napojów alkoholowych (za wyjątkiem zorganizowanych przez osoby pełnoletnie imprez, które odbywać się mogą w altanach rekreacyjnych w ustalonym terminie i godzinach po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody dyrekcji ZPO
  w Terpentynie);
 6. Z w/w obiektów można korzystać w godzinach od 8.00 – 22.00.
 7. Osoby korzystające z w/w obiektów zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
 8. Przypominamy, że obiekty są monitorowane.

Dyrektor ZPO w Terpentynie

Anna Kazanowska

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Rodziców
na uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Oddziały przedszkolne – czwartek 23 czerwca godz. 13.00. – hala sportowa
Klasy I-III – piątek 24 czerwca godz. 9.00. – hala sportowa
Klasy IV-VIII – piątek godz. 10.15. – hala sportowa
Msza św. na zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca (niedziela) godz. 12.00.
– Kościół Parafialny w Dzierzkowicach

Dowozy uczniów:
Chruślanki J. – godz. 9.45.
Podwody – godz. 9.45.
Ludmiłówka – godz.10.00.
Odwozy po zakończeniu uroczystości i spotkaniach z wychowawcami ok. godz. 11.30.
Uczniowie klas I-III dojazd do szkoły w tym dniu – we własnym zakresie.

Dyrekcja ZPO

Dzień Dziecka

Najdrożsi Uczniowie i Przedszkolaczki!
Życzymy wam uśmiechów,
szczerych przyjaciół i pomyślności,
która wypełni każdy wasz dzień.
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka składają

  Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy.

Jesteśmy w społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie- Skłodowskiej!

Współpracując z Akademią Młodego Naukowca „Młyn Hipolit”, mieliśmy przyjemność poznać Państwa Annę i Grzegorza Bukowskich, którzy podczas prowadzonych w naszej szkole warsztatów zarazili naszych uczniów swoją pasją w poznawaniu otaczającego nas świata. Państwo Bukowscy są właścicielami liczącej ok. 10 000 eksponatów kolekcji minerałów, meteorytów i skamieniałości. Dni z Akademią w opinii uczniów „to najfajniejsze dni w szkole”. Stałym punktem w planie pracy szkoły są cykliczne wyjazdy edukacyjne do UMCS na pokazy z fizyki. Gościliśmy w szkole również wykładowców Uniwersytetu, którzy prowadzili zajęcia dla naszych uczniów, a wśród nich również panią Annę, która od 2012 roku prowadzi Uniwersytet Dziecięcy UMCS.

Spotkania z nauką wokół Akademii i Uniwersytetu sprawiły, że Pani Dyrektor wystosowała prośbę o włączenie do społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie -Skłodowskiej wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie, co spotkało się z pozytywną odpowiedzią Pani prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej.

Uniwersytet Dziecięcy to jednostka ogólnouczelniana UMCS, której główną misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w formie zabawy. Już od dziesięciu lat Uniwersytet Dziecięcy wpływa na rozwijanie dziecięcej ciekawości, zainteresowań oraz kształtowanie postawy nastawionej na odkrywanie otaczającego świata kultury i nauki.

W ramach współpracy nasi wychowankowie będą mogli skorzystać z bogatej oferty wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo – dydaktycznych oraz innych imprez popularyzujących naukę i sprzyjających rozwijaniu talentów i zdolności dzieci i młodzieży.  14 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w Światowym Dniu Liczby Pi, spędzając ten dzień na UMCS w Lublinie Był to czas niesamowitej matematycznej zabawy i nowych wyzwań podejmowanych w miłej i serdecznej atmosferze Uniwersytetu.

Dziękujemy za ten czas i już czekamy na nowe spotkanie z nauką na UMCS.
Społeczność ZPO

« Starsze wpisy