Archive for Author zpo_admin

Informacja dla rodziców – nauka zdalna do 16 kwietnia….

Szanowni Rodzice!

 W związku z  nowymi wytycznymi do dnia 16 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego.

1. W tym okresie, dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej  szkoła zapewni opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.
Warunkiem jest  wypełnienie karty zgłoszenia przez  rodziców. (link do pobrania )
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej/przedszkolnej podczas zdalnej nauki.
2.Rodzicami uprawnionymi do składania w/w wniosku są:
 1) rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek –

Warunkiem jest wniosek rodziców (karta zgłoszenia dziecko do świetlicy) – w załączeniu

3. Ze świetlicy szkolnej korzystają tylko dzieci osób wykazanych w punkcie 2 –

 Świetlica szkolna pracuje w dotychczasowych godzinach od 7.00 -15.00.

 Świetlica przedszkolna od 6.30-15.30.
4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej podczas nauki zdalnej jest dostępna w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły oraz znajduje się w załączniku.
5. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych prowadzonych przez nauczycieli pod opieką wychowawców świetlicy.
6. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie z pomocą nauczycieli świetlicy będą wykonywali zadania w podręczniku i kartach pracy – zgodnie z tematem zajęć zdalnych.
7. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej przynoszą podręczniki zgodnie z planem lekcji na dany dzień.

8. Wyżywienie we własnym zakresie.

9. Szkoła dysponuje tabletami, z których uczniowie mogą korzystać w czasie zajęć zdalnych w świetlicy.

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

Zawieszenie zajęć w przedszkolu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 29 marca do 9 kwietnia w oddziałach przedszkolnych Przedszkola Gminnego w Terpentynie oraz w Punkcie Przedszkolnym w Dzierzkowicach Woli zajęcia prowadzone będą zdalnie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w ZPO.
Konsultacje dla uczniów  klas VIII odbywać się będą jak dotychczas.

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

Nauczanie zdalne od 22 marca do 11 kwietnia…

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 22.03.2021r do 11.04.2021r. naukę zdalną prowadzimy również w klasach I-III.

Nadal w trybie stacjonarnym  z zachowaniem reżimu sanitarnego pracują:
– oddziały przedszkolne Przedszkola Gminnego w Terpentynie,
– oddział „0”  w Szkole Podstawowej w Terpentynie,
– oddział przedszkolny w Punkcie Przedszkolnym w Dzierzkowicach Woli.

 Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00-15.00.

 Zgodnie z harmonogramem odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas ósmych:

-poniedziałek klasa 8b od godziny 12.45 do 15.20.

-czwartek klasa 8a od godziny 12.45 do 15.20.

Nadal obowiązują ustalone wcześniej wytyczne do prowadzenia nauki zdalnej w ZPO w Terpentynie. (link poniżej)

Informacja o sposobie prowadzenia nauki zdalnej w ZPO w Terpentynie.

KO w Lubinie -Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach.

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

„Zawodowy strzał w10!”


W ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:
•    od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
•    od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1)    81 747 35 26
2)    500 303 388
3)    509 731 851
4)    81 5341010
5)    815853106
6)    82 5664110
Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

« Starsze wpisy