Korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych w czasie wakacji!

Załącznik do  Zarządzenia Nr 6/2022
Dyrektora ZPO w Terpentynie
z dnia 28.06.2022r.

Regulamin
dla  osób korzystających
z obiektów sportowo – rekreacyjnych
ZPO w Terpentynie
w okresie wakacji letnich i poza godzinami zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. Korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych ZPO w Terpentynie (boiska szkolnego, kortów, placu zabaw i altan rekreacyjnych przy szkole w Dzierzkowicach Woli, boiska sportowego
  w Terpentynie oraz placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym
  w Terpentynie
  ) w przypadku osób niepełnoletnich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych sprawujących opiekę prawną nad dziećmi korzystającymi z obiektów i na wyłączną odpowiedzialność osoby korzystającej.
 2. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających w tym czasie z obiektów sportowo – rekreacyjnych.
 3. Korzystający z w/w obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone
 4. Obiekty mogą byś wykorzystywane jedynie do celów, do jakich zostały przeznaczone.
 5. W trakcie korzystania z w/w obiektów zabrania się:
  a) wprowadzania psów i innych zwierząt;
  b) przechodzenia przez ogrodzenie szkoły;
  c) niszczenia majątku szkoły;
  d) zaśmiecania terenu;
  e) wspinania się po bramkach i ogrodzeniach;
  f) niszczenia zieleni i ławek;
  g) przenoszenia ławek w inne miejsca;
  h) jazdy po terenie przyszkolnym pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem parkingu);
  i) używania wulgarnego słownictwa;
  j) palenia wyrobów tytoniowych;
  k) spożywania i przebywania pod wpływem środków odurzających;
  l) spożywania napojów alkoholowych (za wyjątkiem zorganizowanych przez osoby pełnoletnie imprez, które odbywać się mogą w altanach rekreacyjnych w ustalonym terminie i godzinach po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody dyrekcji ZPO
  w Terpentynie);
 6. Z w/w obiektów można korzystać w godzinach od 8.00 – 22.00.
 7. Osoby korzystające z w/w obiektów zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
 8. Przypominamy, że obiekty są monitorowane.

Dyrektor ZPO w Terpentynie

Anna Kazanowska

Komentarze są wyłączone.